курс "Основи на Фокусираната към решение терапия"

Център за продължаващо обучение 
към Русенски Университет „Ангел Кънчев“ 
провежда курс за следдипломна квалификация на тема: 
ОСНОВИ НА ФОКУСИРАНАТА КЪМ РЕШЕНИЯ КРАТКА ТЕРАПИЯ 
за специалисти от помагащите професии с водещ:
д-р Пламен Панайотов

 

Фокусираният към решения подход се прилага като вид терапевтична и консултативна дейност в разнообразни социални сфери. Използването на езика като инструмент за постигане на желаните от клиентите промени е в неговата основа.

Участниците в курса ще усвоят и ще могат: да прилагат в ежедневната си практика ефективни езикови инструменти за откриване и използване на уникалните умения и ресурси на клиентите си; да им помагат при формулирането на реалистични цели и начините за тяхното постигане; да инициират, поддържат и проследяват стъпките на клиента за осъществяване на избраната цел. Обучението е с подчертана практическа насоченост и с възможност за прилагане на наученото в различни социални области като индивидуална, семейна и групова психотерапия, работа с деца и възрастни с увреждания, работа със соматично болни, при предоставяне на социални услуги, бизнес-консултиране и други.

Съдържание на обучението:
Въведение в подхода. Развитие и насоки в прилагането му в различни социални сфери. Основни инструменти. Варианти и импровизации при използването им. Специфични инструменти за работа с конкретни целеви групи и видове проблеми. Използването им според индивидуалното време на клиента. Проследяване и оценка на случая.

Технология на обучението:
Първи модул: Запознаване с основите и инструментите на фокусирания към решения подход, представяне на случаи от практиката, изпробване на техниките от участниците в защитена среда и симулиране на реални терапевтични и консултативни ситуации. Следва двумесечна самоподготовка с практика в обичайната за участниците работна среда, подкрепена от учебна литература и индивидуални консултации с водещия.
Втори модул: Участниците ще представят как прилагат наученото в ежедневието си. Под формата на взаимна супервизия всеки получава обратна връзка за работата си и ориентири за развитие на своята фокусирана към решения практика в бъдеще.

Такса участие: 240 лв.

Обучението ще се проведе в зала 2.204 - Втори корпус на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, ул. „Студентска” № 8,

Първият модул е от 09.30 ч. на 5 – 6 април 2014 г.; вторият – на 7 – 8 юни 2014 г.

За информация и записване: Лилия Иванова, тел. 0878 435014, plamenpan@mail.bg

 

За да участвате в този курс е необходимо да представите копие от документ за завършено висше образование по медицина, психология, здравни грижи, социални дейности, педагогика, или друга хуманитарна специалност.