Общо събрание

На 18.06.2014 година ще се състои Общо събрание на Сдружение "Чудно" от 18.00 часа на адрес: гр. София, ул. "Велико Търново" 26 ет. 5 със следния дневен ред: 

1. Приемане на Правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност на Сдружение „Чудно”, съгласно чл. 45, ал. 2, т. 4 от ЗЮЛНЦ”.

2. Разни.“

Присъствието на членовете на УС е задължително!

При липса на кворум, съглсно устава на Сдружение "Чудно", събранието се отлага с 1 час. След това ОС се провежда без оглед на кворума. Събрание, проведено по този начин се счита за легитимно.